Algemene voorwaarden

1. Begrippen

De organisatie: Sport4energy
Lid: diegene die zich aanmeldt voor een activiteit of diensten of producten afneemt.
Trainer: diegene die de activiteit begeleidt.
Activiteiten: training aangeboden door één van de trainers van Sport4energy.
Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden, waarin de deelnemer en de organisatie schriftelijk overeenkomen dat de organisatie activiteiten die de deelnemer met de instructeur heeft afgesproken, zal verzorgen.
2. Toepasselijkheid

Zodra u een proefles afneemt, geregistreerd bent en/of een product of dienst afneemt via pay n Plan, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Sport4energy. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder lid en op alle producten en activiteiten die Sport4energy aanbiedt.

3. Algemeen

Sport4energy is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Sport4energy zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Sport4energy te zijn ontvangen.

4. Aansprakelijkheid & Deelname activiteiten

4.1 Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico. Sport4energy stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures of andere schade die het lid oploopt tijdens of ten gevolge van een training.

4.2 Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Sport4energy niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook ontstaan, tijdens of in verband met de door Sport4energy georganiseerde activiteiten.

4.3 Activiteiten kunnen intensief en blessuregevoelig zijn. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten

of een andere reden hebt om te twijfelen aan trainingsdeelname, wordt geadviseerd eerst met de trainers te overleggen en indien nodig een arts te raadplegen.

4.4 De trainers van Sport4energy behouden zich het recht voor om naar zijn of haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan groepsactiviteiten.

4.5 Het lid verklaart hierbij geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Sport4energy.

4.6. Sport4energy behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

5. Lidmaatschap

5.1. Het Lid is bekend met het feit dat zijn/haar lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in Pay n plan vermelde ‘Startdatum abonnement’ of ‘Aanschafdatum rittenkaart’.

5.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Sport4energy worden overgedragen, met daarbij behorende administratiekosten, naar een derde.

5.3. Sport4energy behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

5.4.Aanmelden voor Sport4energy dient via de website te gaan en is verplicht om aan een training te kunnen deelnemen. Leden kunnen zich tot aangegeven tijd voor aanvang van een training in- of uitschrijven. Bij later of niet annuleren wordt de training in rekening gebracht of afgeschreven van de rittenkaart.

6. Overmacht, ziekte, vakanties en feestdagen
6.1 Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Sport4energy is niet gehouden om zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht langer duurt dan een maand kan het lid de overeenkomst beëindigen. Sport4energy zal nimmer aansprakelijk zijn jegens het lid als gevolg van overmacht.

6.2 Bij ziekte en/of vakantie van de trainer wordt de deelnemer een alternatief geboden.

6.3 Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door, als de deelnemer op deze dag een activiteit zou hebben gehad wordt een alternatief geboden. De betalingsverplichting blijft in deze gevallen onverminderd van kracht.

7. Ontbinding en opzegging abonnement
7.1 Sport4energy is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

7.2 Opzegging van het lidmaatschap door deelnemer dient via pay n plan te geschieden. Hiervoor geldt een opzegtermijn van een kalendermaand waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. Overeenkomst heeft een minimale looptijd van drie maanden.

8. Betaling

8.1. Na ondertekening van deze overeenkomst zal de organisatie het verschuldigde
bedrag iedere maand automatisch incasseren. Indien om wat voor reden dan ook geen mogelijkheid is tot automatische incasso, is de organisatie gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de deelnemer aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd.

8.2 Bij betalingsachterstand zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de deelnemer. De organisatie behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lidmaatschap gelden te verhogen c.q. te verlagen op grond van de wettelijke toegestane bepalingen. Lid wordt daarvan tijdig op de hoogte gesteld.

9. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

9.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, of zwangerschap kan met schriftelijke toestemming van Sport4energy het lidmaatschap tijdelijk opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Op verzoek van Sport4energy overlegt het lid schriftelijke bewijsstukken.

9.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

9.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

10. Personal Training
10.1. De trainer bepaalt in overleg met de deelnemer één of meerdere vaste tijdstippen in de week waarop de activiteit plaatsvindt.
10.2. De deelnemer reserveert d.m.v. zijn/haar personal training abonnement één of meerdere uren in de agenda van een trainer. Tijdens deze activiteit worden de volgende handelingen door de trainer uitgevoerd. Het aanbieden van de daadwerkelijke trainingen, maar ook meten, wegen, testen, coaching en eventueel het maken van trainings- en voedingsschema’s. Mocht de deelnemer extra tijd wensen dan zullen hiervoor in overleg extra kosten voor in rekening gebracht worden.
10.3. Bij verhindering dient de deelnemer zich minimaal 24 uur voor aanvangstijdstip van de geplande activiteit telefonisch af te melden bij de betreffende trainer. Betalingsverplichting blijft ook bij tijdige annulering onverminderd van kracht.
10.4. Wanneer deelnemer niet kan deelnemen op de gereserveerde tijden blijft de betalingsverplichting in deze gevallen onverminderd van kracht.

11. Huisreglement

11.1. Het Lid is bekend met de door Sport4energy gehanteerde huisregels. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

11.2. Sport4energy kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

13. Algemeen

13.1. Indien een lid schade toebrengt aan eigendommen van Sport4energy, voor zover dit niet door normaal gebruik gebeurt, zal dit in rekening gebracht worden aan het lid. Hierbij heeft Sport4energy tevens het recht op ontbinding van het lidmaatschap, indien de schade het gevolg is van abnormaal gebruik

× Hoe kan ik je helpen?